top of page

Algemene voorwaarden

1. Definities

   

In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gebruikt:

1.1 Account: het TAP account dat je krijgt na het voltooien van het registratieproces. Hieronder valt het invullen van de noodzakelijke persoonsgegevens, het expliciet akkoord gaan met de algemene voorwaarden en het voor gelezen verklaren van het privacy statement.

1.2 Betaalmethode: de betaalmethode op grond waarvan je (achteraf) voor de dienst betaalt. De betaalmethode kan wijzigen of worden aangevuld met een andere betaalmethode.

1.3 Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden van TAP die van toepassing zijn op elk gebruik van de dienst.

 

1.4 App: de (mobiele) applicatie van TAP die onderdeel is van de dienst.

 

1.5 Dienst: de dienst bestaande uit apps en bijbehorende websites, inclusief alle content op de apps en websites, op grond waarvan de gebruiker toegang kan krijgen tot een of meerdere locaties op basis van de ‘tap in’ en ‘tap uit’ procedure. De dienst stelt jou in staat om op basis van daadwerkelijk op een locatie doorgebrachte tijd en/of bezochte onderdelen van een locatie achteraf te betalen. 

 

1.6 Distributeur: elke (contract)partner van TAP die een locatie aanbiedt aan de gebruiker. 

 

1.7 Gebruiker: iedere gebruiker van de dienst. 

 

1.8 Locatie: het geheel aan faciliteiten dat distributeur op 1 of meerdere locaties of terreinen op basis van tijdseenheden ter beschikking stelt aan de gebruiker via het TAP-systeem in ruil voor betaling. De locatie kan betrekking hebben op een amusementspark, attractiepark, themapark, pretpark, wellness, (dag)recreatie, cultuur, sport of anderszins, zoals beschikbaar gesteld door de dienst.

 

1.9 Medegebruiker: ieder kind, volwassene of senior die een gebruiker toevoegt aan een transactie.

1.10 Senior: iemand met een leeftijd van minimaal 65.

 

1.11 Start fee: de toeslag per transactie die je betaalt voor gebruik van de dienst.

 

1.12 TAP: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Kwyck BV h.o.n . Convious. die Tap app levert danwel de dienst levert op basis van het TAP systeem, inclusief haar zustervennootschappen of anderszins aan haar gelieerde vennootschappen.

 

1.13 TAP systeem: het ICT-systeem, bestaande uit alle software (componenten), infrastructuur en documentatie, dat TAP gebruikt om de dienst te (kunnen) leveren en waarmee de dienst kan worden gestart en gestopt in het kader van een transactie.

 

1.14 Transactie: elke transactie die in de Tap app wordt gedaan. Eventueel via het TAP systeem wordt gestart en gestopt in het kader van gebruik van de dienst (‘tap in’ en ‘tap uit’). 

 

1.15 Website: iedere website van TAP waaronder www.tickandpay.com. De websites zijn onderdeel van de dienst.

De definities worden hierna zonder hoofdletter gebruikt, tenzij zij aan het begin van een zin worden gebruikt of een naam bevatten. De enkelvoudsvorm van een definitie omvat ook de meervoudsvorm van een definitie en omgekeerd.

2. Toepasselijkheid

2. 1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de dienst. Dit betekent dat de gebruiker voor elk gebruik van de dienst akkoord gaat met de volledige inhoud van de algemene voorwaarden. 

 

2.2 De algemene voorwaarden zijn vindbaar via de website en app en zijn te downloaden als Pdf-bestand. TAP behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Daarom adviseert TAP de gebruiker de algemene voorwaarden regelmatig te raadplegen voor de meest actuele versie.

 

2.3 Het privacy statement is van toepassing op elk gebruik van de dienst (artikel 11). 

 

2.4 Bij het akkoord op de algemene voorwaarden gaat de gebruiker tevens akkoord met alle voorwaarden van de betaalmethode en elke wijziging daarvan. De gebruiker verklaart het privacy statement van betaalmethode te hebben gelezen. Zie verder artikel 6.

3. Gebruik van de dienst

3.1 Je downloadt en installeert de app gratis op een (mobiel) iOS of Android device. 

3.2 Na installatie kun je de app direct gebruiken. Daarvoor is geen account vereist. Door middel van het scannen van een QR-code op een locatie of het toevoegen van een locatie via een unieke locatiecode wordt er een locatie toegevoegd aan de app. Je ziet dan de locatie in de vorm van een pasje. Gekoppeld hieraan kan je aanvullende informatie over de locatie vinden, bij de locatie reserveren en in- en uittappen.  

3.3 Indien je een account aanmaakt, ontvang je na registratie een bevestigingsmail om je wachtwoord aan te maken. Het account is toegankelijk via de app.

 

3.4 Je start een transactie door in de app de relevante locatie te selecteren en door op ‘naar intappen’ te klikken. 

 

3.5 De barcodes worden door een bevoegd persoon van de locatie gescand. Dit heet de ‘tap in’ procedure. 

 

3.6 Bij het verlaten van de locatie klik je op 'tap uit'. Aan de hand van je GPS-locatie wordt geverifieerd of je je buiten het GPS-gebied bevindt waarna je de transactie kunt stoppen. Dit heet de ‘tap uit’ procedure. Tevens is ‘uittappen’ mogelijk bij de kassa van de locatie via de online oplossing van TAP. 

 

3.7 Je moet zelf een transactie stoppen en bent daarmee zelf verantwoordelijk voor de bezoektijd. De kosten zullen niet hoger zijn dan de maximale prijs en daarbij opgeteld de Start fee, zoals gecommuniceerd in de app. 

 

3.8 Wacht altijd op de bevestiging van het starten en/of stoppen voor (een onderdeel van) de locatie via het TAP systeem. Daarna mag je ervan uit gaan dat een bezoek aan de locatie is gestart of gestopt. Als je dit niet doet bij het stoppen van de transactie, bestaat de kans dat je transactie doorloopt c.q. actief blijft. Dit is helaas voor je eigen rekening.

 

3.9 Een beschrijving van hoe de dienst werkt staat beschreven op de website en in de app. Vóór gebruik van de dienst dient elke gebruiker deze pagina‘s zorgvuldig te raadplegen.

4. Informatie

4.1 Elke locatie en/of distributeur heeft zijn eigen informatiepagina binnen de app en website. Voor de inhoud van deze informatie is de distributeur zelf verantwoordelijk. TAP doet wel haar best maar staat niet in voor de juistheid of volledigheid van de gepubliceerde informatie en evenmin voor het actueel of verouderd zijn daarvan. TAP staat ook niet in voor de juistheid en volledigheid van enige wijziging van de informatie die de distributeur heeft aangeleverd. Elke aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit de onjuistheid of onvolledigheid van de door de distributeur gepubliceerde informatie al dan niet gewijzigd door TAP of het gebruik daarvan, inclusief hyperlinks en onderliggende websites en bronnen, in welke vorm dan ook, is uitgesloten.

 

4.2 Distributeurs kunnen op elk moment de tarieven van de verblijfsduur voor de locaties wijzigen, waaronder de prijs per minuut of per onderdeel van een locatie. TAP is niet verantwoordelijk voor het tarievenbeleid van de distributeurs voor gebruik van de dienst. De geldende prijs per minuut die op dat moment voor akkoord van de gebruiker wordt aangeboden door de bevoegde persoon van de locatie, is leidend voor afronding van de transactie, in combinatie met de verblijfsduur, alsmede voor bepaling van de (totaal)prijs van de transactie. Prijswijzigingen na het starten van de transactie van de gebruiker hebben geen invloed op de eindafrekening van een reeds gestarte transactie.

 

4.3 TAP communiceert met de gebruiker op diverse manieren, zoals via e-mail en de app. Berichten in de app zijn terug te vinden in de inbox van de app. De gebruiker kan op basis van de instellingen van de app een keuze maken om additionele informatie te ontvangen, waaronder prijswijzigingen, nieuwe features, aanpassing van de openingstijden van een locatie, van wie of welk segment, wanneer, hoe laat en op welke manier deze informatie kan worden ontvangen. De gebruiker kan kiezen voor pushnotificatie en/of e-mail waarbij de gebruiker ook de dag of tijdstip van ontvangst kan selecteren.

5. Verplichtingen van de gebruiker

5.1 Als gebruiker ben je altijd verplicht om:

 • Langs een entry-point, tourniquet of andere vorm van toegangs(controle) te gaan om de barcode in de app te laten scannen.
 • De dienst te gebruiken zoals van een verantwoordelijke en zorgvuldige gebruiker mag worden verwacht.

 • Tijdens de tap in en tap uit procedure op een locatie locatiegegevens (GPS) op je (mobiele) device aan te hebben staan. Je bent zelf verantwoordelijk voor alle kosten die door derden in rekening worden gebracht voor de toegang tot of het gebruik van onze dienst (zoals telefoon-, sms- of datakosten die door je mobiele provider in rekening worden gebracht).

 • Vanaf het moment van starten van de tijd voor een locatie tot en met het moment van het ontvangen van de notificatie van het betaalbewijs over goed genoeg internet te beschikken.

 • De nieuwste versie van de app en nieuwste versie van de browser voor de website te hebben gedownload en te gebruiken voor de dienst. Eventuele fouten of onregelmatigheden bij gebruikmaking van een oude versie van de app of browser zijn voor je eigen rekening en risico.

 • Het juiste aantal medegebruikers op te geven dat fysiek aanwezig is bij de ingang/kassa voordat je een locatiebezoek start en deze medegebruikers ook weer mee te nemen bij de uitgang/kassa zodra jullie locatiebezoek eindigt. Voor de betaalverplichtingen van de gebruiker lees je artikel 6 van deze algemene voorwaarden.

 • De juiste locatie waarop jij en je medegebruikers willen intappen te selecteren. 

 • De door de distributeur gehanteerde park- of huisregels die gelden voor bezoek aan een locatie te respecteren en na te leven. Elk bezoek aan een locatie geschiedt geheel op eigen risico. TAP is niet verantwoordelijk voor ongelukken of andere incidenten die zich tijdens een bezoek aan een locatie voordoen en elke aansprakelijkheid voor hierdoor ontstane schade is uitgesloten.

 • Ervoor te zorgen dat juiste en correcte informatie, zoals correcte geboortedatum, (pas)foto (optioneel) en/of naam worden vermeld in de app. Opgave van onjuiste of onvolledige informatie kan onder meer leiden tot onmiddellijke beëindiging van de transactie, het niet kunnen starten van een transactie of het verplicht tonen van een geldig identiteitsbewijs. Wanneer je (tijdelijk) geen gebruik kan maken van de dienst, dien je de op dat moment geldende toegangsprijs van een locatie op andere manier te voldoen, namelijk door het kopen van een geldig toegangsbewijs aan de kassa. 

 • Te beschikken over een geldig en werkend e-mailadres en mobiele telefoon en alle wijzigingen in gegevens, waaronder e-mailadres, naam, adres, woonplaats en geboortedatum onmiddellijk in het account aan te passen. Elke schade die de gebruiker lijdt als gevolg van het feit dat TAP en/of de distributeur niet over de juiste gegevens beschikt, komt voor je eigen rekening en risico. Elke aansprakelijkheid hieromtrent is uitgesloten.

 • Volledig en correct te betalen via de betaalmethode. Je dient zelf een betaalwijze te kiezen uit de mogelijkheden die wij aanbieden in ons betaalsysteem. Wanneer je onze dienst gebruikt, accepteer je dat wij automatisch de gelden, vergoeding(en) en/of Start fee innen en dat jouw betalingen kunnen worden verwerkt door een externe betalingsverwerker. Je erkent dat bepaald gebruik van onze betaalmethoden een specifieke betaalmethode vereisen. Het niet volledig of niet correct betalen voor gebruik van de dienst via de betaalmethode, betekent dat gebruiker tijdelijk geen gebruik kan maken van de dienst.

5.2 De gebruiker erkent dat het gebruik en de beschikbaarheid van het TAP systeem en de app in hoge mate afhankelijk is van de werking van de mobiele telefoon of apparaat van de gebruiker, het internet, de GPS-ontvanger van de gebruiker en andere middelen die de gebruiker kan gebruiken om toegang te krijgen tot de dienst. Indien de gebruiker op welke reden dan ook geen toegang heeft of geen gebruik kan maken van de dienst, app, het TAP systeem en/of de betaalmethode, dan is de gebruiker verplicht om een alternatieve betaalmethode te gebruiken om zich toegang te verschaffen tot locatie. TAP kan de beschikbaarheid van de dienst, app, het TAP systeem en/of de betaalmethode niet garanderen.

 

5.3 De gebruiker vrijwaart TAP voor alle schade alsmede (juridische) kosten als gevolg van aanspraken van derden op grond van artikel 5.1(a) t/m 5.1(k) en artikel 5.2.

6. Tarieven en betaling

6.1 Naast betaling van de locatie betaalt de gebruiker een overeengekomen vast bedrag per transactie. Deze Start fee geldt per transactie.

 

6.2 TAP heeft het recht om de tarieven aan te passen en zal de gebruiker hiervan zo ruim mogelijk van tevoren per e-mail op de hoogte stellen. De gebruiker heeft de mogelijkheid om de overeenkomst met TAP te beëindigen wanneer hij bezwaar heeft tegen de tariefsverhoging of om een andere reden. Dit laat betalingsverplichtingen voor eerdere transacties onverlet. 

 

6.3 Elke transactie dient te worden betaald conform dit artikel 6. Na betaling krijg je een betaalbewijs. Afgeronde en lopende transacties vind je terug in de app. De daadwerkelijk aan een locatie bestede tijd en bezochte onderdelen die staan geregistreerd zijn bepalend voor de bedragen die de gebruiker verschuldigd is voor het bezoek aan een locatie. Bovenop elke transactie komt altijd de hiervoor genoemde Start fee.

 

6.4 Je voldoet voor elke transactie binnen de gestelde betaalperiode het verschuldigde bedrag via de betaalmethode. De betaalmethode kan administratiekosten in rekening brengen als betalingen niet tijdig of niet volledig worden voldaan en/of vergaande maatregelen treffen om tot inning over te gaan, waaronder het inschakelen van incassobureaus. De incassokosten zijn voor je eigen rekening. Tevens zal TAP overgaan tot blokkering van je account, zodat je niet meer kunt intappen.

 

6.5 Betaling dient achteraf te geschieden met behulp van de betaalmethode of door de instructies te volgen die worden vermeld in het bericht van de betaalmethode na het uittappen. Op het gebruik van de betaalmethode zijn de algemene voorwaarden, betalingsvoorwaarden, overige voorwaarden, privacy en cookie statement van de betreffende betaalmethode toepassing.

 

6.6 TAP voldoet de distributeur de verschuldigde gelden voor de verblijfsduur van de gebruikers/ medegebruikers zoals in een separate overeenkomst afgesproken.

 

6.7 Je bent altijd verantwoordelijk voor betaling voor bezoeken van een locatie door medegebruikers op je account en de duur waarvan zij gebruikmaken van de locatie.

7. Beëindiging van de dienst

7.1 TAP heeft het recht de overeenkomst met jou met onmiddellijke ingang te beëindigen als je je, na een aanmaning daartoe, niet aan je verplichtingen op grond van de overeenkomst houdt, zoals opgenomen in de algemene voorwaarden. 

 

7.2 Daarnaast heeft TAP het recht de overeenkomst met jou op te zeggen om welke reden dan ook met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand.

 

7.3 Beëindiging door TAP vindt plaats door het versturen van een e-mail aan de gebruiker. TAP behoudt zich het recht voor elke schade die TAP heeft geleden als gevolg van niet nakoming door de gebruiker van zijn verplichtingen uit de overeenkomst op de gebruiker te verhalen, zoals niet geïnde entreegelden en vaste bedragen per transactie.

 

7.4 Indien de gebruiker achttien (18) maanden of langer geen gebruik heeft gemaakt van de dienst, behoudt TAP zich het recht voor om het account te beëindigen. Hierover zal TAP je in principe minimaal veertien (14) dagen van tevoren informeren. Als gevolg van beëindiging van het account kan geen gebruik meer worden gemaakt van de dienst. Als je op enig moment weer gebruik wil maken van de dienst, neem dan contact op met de klantenservice.

 

7.5 De beëindiging van de overeenkomst door jou laat de eventuele betalingsverplichting aan de betaalmethode in stand.

8. Overmacht

8.1 In geval van overmacht, bijvoorbeeld storingen in de telecommunicatie-infrastructuur (internet), nationale onlusten, mobilisatie, oorlog, verkeersafsluitingen, stakingen, lock-out, denial-of-service-aanvallen, gedistribueerde denial-of-service-aanvallen, bedrijfsstoringen, stagnatie in levering, brand, overstroming of andere omstandigheden waarop wij redelijkerwijs geen invloed kunnen uitoefenen en waarbij wij niet in staat zijn onze diensten te verlenen zodat wij redelijkerwijs niet gehouden kunnen worden de overeenkomst na te komen, houdt onze plicht om te presteren op te bestaan.

 

9. Intellectuele eigendomsrechten

9.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het TAP systeem, de app en de dienst, berusten bij TAP en/of haar licentiegevers. TAP behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot (toekomstige) producten van de geest welke TAP gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd. 

 

9.2 Het is uitdrukkelijk verboden om, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TAP en/of haar licentiegevers, het TAP-systeem, de app, de dienst en andere geestesproducten, al dan niet met inschakeling van derden, geheel of gedeeltelijk openbaar te maken, te verveelvoudigen of op enige andere wijze te (doen) gebruiken waardoor enige directe of indirecte schade wordt veroorzaakt aan of ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit (de reputatie van) de intellectuele eigendomsrechten van TAP en/of haar licentiegevers.

 

9.3 Als je inbreuk pleegt op enige intellectuele eigendomsrechten van TAP en/of derden, behoudt TAP zich het recht voor om alle als gevolg hiervan door TAP en/of derden geleden schade, volledig op je te verhalen.

 

10. Uitsluiting garanties

10.1 Voor zover wettelijk toegestaan, sluit TAP alle garanties met betrekking tot de dienst en/of de app en/of het TAP systeem uit, impliciet dan wel expliciet, inclusief garanties met betrekking tot de prestaties, geschiktheid, nauwkeurigheid, omissies en volledigheid. 

 

10.2 De informatie die gebruiker verkrijgt van TAP of distributeur in het kader van de dienst en/of de app en/of het TAP systeem houdt evenzeer geen garantie in.

 

11. Aansprakelijkheid

11.1 De aansprakelijkheid van TAP is te allen tijde beperkt tot het maximum bedrag dat de verzekeraar van TAP in voorkomend geval feitelijk uitkeert. 

 

11.2 Indien en voor zover geen uitkering op grond van de hiervoor bedoelde verzekering plaatsvindt, is elke aansprakelijkheid van TAP beperkt tot de directe schade die de gebruiker lijdt als gevolg van een storing in het TAP-systeem of de dienst gedurende een locatiebezoek tot een maximum van € 50,- per bezoek door de gebruiker, op voorwaarde dat de gebruiker kan aantonen dat hij alle redelijke maatregelen heeft getroffen om de schade te beperken. 

 

11.3 Het maximum van € 50,- is een absoluut maximum en staat los van het aantal medegebruikers. Stel dat er vier (4) medegebruikers zijn, dan blijft het maximum uit te keren bedrag € 50,-.

 

11.4 TAP is niet aansprakelijk voor overige schade, zoals indirecte of gevolgschade, die de gebruiker lijdt als gevolg van het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de dienst of het TAP systeem.

 

11.5 Verder sluit TAP iedere aansprakelijkheid uit voor directe en indirecte schade als gevolg van het niet of niet correct functioneren van het telefoonnetwerk, internet-netwerk, GPS, wifi of andere netwerken, apparatuur en/of diensten van derden die TAP of de gebruiker aanwenden ten behoeve van de dienst, de app of het TAP systeem. 

12. Verwerking van persoonsgegevens

12.1 Op ieder gebruik van de dienst en het TAP systeem is het privacy statement van TAP van toepassing. De gebruiker verklaart hierbij het privacy statement te hebben gelezen.

 

12.2 TAP verwerkt persoonsgegevens van de gebruiker om de dienst te kunnen leveren en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Ook verwerkt TAP persoonsgegevens om bedrijfsprocessen efficiënter in te richten, om betere service te kunnen verlenen en voor marketingdoeleinden. 

 

12.3 Meer informatie vind je in het privacy statement dat te downloaden is op [link] en in de app.

 

13. Overige bepalingen

13.1 Is of worden een of meer bepalingen van de algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig, dan blijven de overige bepalingen van kracht. In een dergelijk geval zal TAP het ongeldige gedeelte vervangen door bepalingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

 

13.2 Je bent niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit de overeenkomst, waarvan de algemene voorwaarden integraal onderdeel uitmaken, aan een derde te verkopen en/of over te dragen.

14. Toepasselijk recht en forumkeuze

14.1 Op elke overeenkomst tussen jou en TAP, waarvan de algemene voorwaarden integraal onderdeel uitmaken, is Nederlands recht van toepassing. 

 

14.2 Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit een overeenkomst tussen de gebruiker en TAP zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

 

15. Vragen of opmerkingen

Voor vragen of opmerkingen over de algemene voorwaarden is TAP bereikbaar via de volgende contactgegevens:

Convious
Herengracht 440 A

1017 BZ Amsterdam
info@convious.com

bottom of page